ปฎิทินข่าวประชาสัมพันธ์
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ Lao-Thai Internal Medicine Conference

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ Lao-Thai Internal Medicine Conference 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 โทร. 0 2716 6744

สถานที่ : ณ CROWNE PLAZA HOTEL สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2716 6744